16 thg 10, 2007

Hướng dẫn cài đặt webserver Apache

Unknown
Download file để cài đặt Apache từ website sau: http://httpd.apache.org/dist/httpd/binaries/win32

File được sử dụng để cài đặt Apache dưới đây là apache_2.0.35-win32-x86-no_ssl.msi

Bước 1: Nháy đúp chuột vào file đã được download ở trên để bắt đầu quá trình cài đặt, chúng ta sẽ quan sát thấy menu sau

Bước 2: Click chuột vào nút Next, trên màn hình sẽ xuất hiện menu sau:

Bước 3: Click chuột vào nút “I accept the terms …” và chọn Next, một màn hình khác với đầy đủ thông tin hơn về HTTP server xuất hiện.

Bước 4: Click chuột vào nút Next, trên màn hình xuất hiện menu sau:

Tại trường Network Domain gõ vào tên miền (ví dụ: ntthanh.dyndns.vn).

Tại trường Server Name gõ vào địa chỉ website (ví dụ: http://www.ntthanh.dyndns.vn/)

Tại trường Administrator’s Email Address gõ vào địa chỉ email của người quản trị web (ví dụ: thanh@vnnic.net.vn).

Bước 5: Click Next, trên màn hình xuất hiện menu sau:

Chọn cách cài đặt Apache, chẳng hạn chọn cách cài đặt Typical, chọn Next.

Bước 6: Chọn thư mục để cài đặt Apache. Theo mặc định thư mục đó là C:\Program Files\Apache Group\. Ta có thể thay đổi thư mục cài đặt bằng cách click chuột vào nút Change và trỏ tới thư mục mong muốn. Sau đó click chuột vào nút Next.

Bước 7: Để bắt đầu quá trình cài đặt click chuột vào nút Install.

Bước 8: Sau khi click chuột vào nút Install, quá trình cài đặt được bắt đầu.

Bước 10: Quá trình cài đặt kết thúc, trên màn hình xuất hiện menu “Installation Wizard Completed”, click Finish để kết thúc quá trình cài đặt.