27 thg 9, 2007

Judy Judy Judy

DangLVH

Download Here

Judy's got the lips I love to kiss
And when she walks she's got the cutest twist
She's grown up before my eyes and all at once I realize
Judy, Judy, Judy I love you

Judy's got the hands I love to touch
The way she wrinkles her nose, it's just too much
No more shirts and bright blue jeans, all at once she's seventeen
Judy, Judy, Judy I love you

I'm prayin' I'll stay in her heart for evermore
Cause she's the girl I've dreamed of, that I've been waiting for

Judy's gonna share my life some day
And in my heart I know she's gonna stay
When I look into her eyes I just can't help but realize
Judy, Judy, Judy I love you

I'm prayin' I'll stay in her heart for evermore
Cause she's the girl I've dreamed of, that I've been waiting for

Judy's gonna share my life some day
And I'll be true to her in every way
When I look into her eyes I just can't help but realize
Judy, Judy, Judy I love you
Judy, Judy, Judy I love you

25 thg 9, 2007

Writing and loading XML Data - Using JDom

DangLVH
Đây là một số link hướng dẫn bạn cách viết một đoạn code dùng để insert và load dữ liệu từ file XML trong Java sử dụng JDom.
Interactive Java & JDOM Online Tutorial
Easy Java/XML integration with JDOM
Simplify XML programming with JDOM

24 thg 9, 2007

Java and C# Comparison

DangLVH
Mời bạn ghé vào (đây) để xem chi tiết hơn. Trang web này sẽ so sánh Java và C# về mặt cấu trúc ngôn ngử của nó.
Nếu bạn đã có chút kiến thức về lập trình thì dựa và so sánh này bạn cũng có thể tự học 2 ngôn ngử này đó. Dạo trên mạng thấy cái này hay nên post lên blog share cho mọi người.

Recent Posts

Posts

Popular Posts